wydawanie

Jak i kiedy odebrać świadectwo szkolne?

Po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej, wytycznych sanitarnych i liczby uczniów naszej Szkoły zapadła decyzja, że zakończenie roku szkolnego będzie oparte jedynie na spotkaniu uczniów z wychowawcami w celu odbioru świadectw ukończenia szkoły.

Poniżej przedstawiamy organizację odbioru:

Klasy 0-5 – budynek przy ulicy Kościuszki 13

Harmonogram_0-5>>

Klasy 6-8 – budynek przy ulicy Armii Krajowej 1

Harmonogram_6-8>>

Arkadiusz Twardzik

wicedyrektor

wydawanie

ZWROT PODRĘCZNIKÓW W KLASACH 1-5

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych i czwartych nie zwracają podręczników, natomiast uczniowie klas drugich, trzecich i piątych dokonują zwrotu podręczników, kolejno, w dniach: 22, 23, 24.06.2020. Wychowawcy klas prześlą uczniom i rodzicom szczegółowe harmonogramy zwrotu podręczników, które należy ściśle przestrzegać.

Stanisław Fornal

wicedyrektor

wydawanie

Dni wolne od zajęć w czerwcu 2020 roku

Następujące dni czerwca 2020 roku: 12, 16, 17, 18 i 25 są dniami wolnymi od zajęć. W tym czasie nie będą realizowane zajęcia: zdalne, opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 0-3, specjalistyczne oraz konsultacje dla uczniów klas 4-8. Jedynie świetlica szkolna będzie pełniła dyżury opiekuńcze w godzinach: 6:30 – 16:00.

Stanisław Fornal

wicedyrektor

KOMUNIKAT

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Na podstawie publikacji MEN informujemy, że:

 • Do 26 czerwca br. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
 • Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznowiona zostanie działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchomiona zostaje również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.
 • W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin.
 • Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.
kons_opiek_1-3

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktyki oraz konsultacje

Szanowni Państwo

Zamieszczamy podstawowe  informacje dotyczące sposobu organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klas starszych

>Zajęcia dla klas I-III>>pdf

>>konsultacje dla uczniów-zasady>>pdf>

>>harmonogram konsultacji-klasy 6>>

>>harmonogram konsultacji-klasy 7>>

>>harmonogram konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych – klasy 8>>

>>harmonogram konsultacji  przedmioty inne niż egzaminacyjne-klasy 8>>

>>harmonogram konsultacji – klasy 4>>

>>harmonogram konsultacji – klasy 5>>

wydawanie

Przyjęcie dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2020/21

Komisja kwalifikacyjna w składzie: Stanisław Fornal, Arkadiusz Twardzik, Maria Martowska informuje, że do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dukli, na rok szkolny 2020/21, zostały przyjęte wszystkie zakwalifikowane dzieci.

Stanisław Fornal

wicedyrektor

729x308

Wytyczne dla rodziców dzieci korzystających z oddziału przedszkolnego

Przekazujemy wytyczne dla rodziców opublikowane przez GIS, MZ i MEN w związku z otwieraniem przedszkoli od dnia 6 kwietnia 2020

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

zdalne_komunikat24_kwietnia

Komunikat – przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Informujemy, że do 24 maja 2020. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Do tego czasu zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej nauka w szkołach będzie prowadzona zdalnie.

Ogłoszono również termin tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Na jego przeprowadzenie wyznaczono dni 16, 17, 18 czerwca 2020r.

Arkadiusz Twardzik-wicedyrektor

wydawanie

Kwalifikacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2020/21

Komisja kwalifikacyjna w składzie: Stanisław Fornal, Arkadiusz Twardzik, Maria Martowska informuje, że do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dukli, na rok szkolny 2020/21, zostały zakwalifikowane wszystkie zapisane dzieci.

W zakładce rekrutacja znajduje się druk  – potwierdzenie woli przyjęcia. Proszę go pobrać, wypełnić i wysłać jako załącznik do 12 maja 2020 roku  pocztą elektroniczną na adres: sfornal@szkola.dukla.pl

Stanisław Fornal

wicedyrektor