1. Każdy wychowanek ma prawo:swietlica_o1
 • Korzystać ze sprzętu sportowego, gier i zabawek świetlicy.
 • Korzystać z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie nauki własnej.
 • Brać udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę i szkołę.

 

 1. Każdy wychowanek ma obowiązek:
 • Przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych samodzielnie zgłosić się do świetlicy.
 • Poinformować nauczyciela o zamiarze wyjścia do domu, w przypadku samodzielnego wyjścia do domu należy okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Brać udział w zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 • Zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie tak, aby  nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia innych.
 • Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.
 • Szanować sprzęt, książki i gry. Po skończonej zabawie sprzęt  i gry pozostawiać
  w należytym porządku.
 • Podczas pobytu w świetlicy zachowywać się spokojnie  i kulturalnie
  oraz wykonywać polecenia wychowawcy.
 • Na obiad z sali wychodzić w grupie pod opieką wychowawcy, a w stołówce zachowywać się wzorowo.
 • Do innych uczestników zajęć odnosić się w sposób koleżeński  i życzliwy.
 • Nigdy nie opuszczać samodzielnie zajęć, zwłaszcza w terenie, na placu zabaw
  i boisku szkolnym.

 

Zabrania się:

 • opuszczania zajęć świetlicowych bez wiedzy i zgody nauczyciela wychowawcy;
 • wynoszenia gier lub innego sprzętu do innych pomieszczeń szkolnych lub poza teren szkoły bez zgody nauczyciela wychowawcy;
 • samodzielnego obsługiwania sprzętu audio-wizualnego oraz wszelkich urządzeń elektrycznych.

 

!

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zabawki przynoszone przez dzieci z domu oraz telefony komórkowe.

 

Za zniszczenia w wyposażeniu świetlicy powstałe z winy dziecka, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.