PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

 

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
 • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej,
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • podtrzymywanie szkolnych tradycji,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, reagowanie na nie,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej.

 

Cele , jakie stawia przed sobą Samorząd Uczniowski:

 • Demokratyzacja samorządowych form pracy młodzieży m.in. poprzez przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego SU
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział w uroczystościach szkolnych
 • Współpraca z fundacjami
 • Pamięć o seniorach i byłych pracownikach szkoły – zapraszanie na uroczystości szkolne
 • Pomoc w przygotowaniu i organizacji  apeli szkolnych
 • Aktualizacja gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego
 • Czynny udział w życiu szkoły

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

        I.      Rozwijanie samorządności:

1.      Opracowywanie planu pracy SU

2.      Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.

3.      Informacje na szkolnej stronie internetowej, prowadzenie gazetki szkolnej.

4.      Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.

5.      Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

6.      Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

7.      Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.

8.  Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, losowanie „Szczęśliwego Numerka”.

   II.      Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

  III.      Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

1.      Korzystanie z imprez i zajęć organizowanych przez szkołę oraz różne instytucje.

2.      Dyskoteka andrzejkowa.

3.      Zabawa karnawałowa.

4.      Pierwszy dzień wiosny.

5.      Dyskoteki szkolne.

  IV.      Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.

  V.      Obchody rocznic narodowych:

1.      Święto Niepodległości.

2.      Rocznicy zbrodni w Katyniu (16 IV).

3.      Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

4.      Rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 20011/2012

Zadania

Forma realizacji

Termin

Uwagi

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Kampania przedwyborcza prowadzona przez klasy.

Wybory.

 

koniec IX

IX

 
Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012/2013 Spotkanie z Radą SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny. X  
Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi Informacyjne spotkania z Radą Samorządów Klasowych. Cały rok Według potrzeb
Zapoznanie samorządów klas z opiekunami SU i przedstawicielami Rady SU; zapoznanie z dokumentacją szkoły: statutem, regulaminem szkolnym, wewnętrznym systemem oceniania. X, XI
Udział w imprezach organizowanych przez uczniów SP, np. spektaklach , apelach, konkursach Cały rok
Przedstawienie planu pracy przewodniczącym Rad Oddziałowych Spotkanie SU z przedstawicielami Rad Klasowych, dyskusja uwzględnienie ich pomysłów i sugestii. X  
Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU Prowadzenie tablicy informacyjnej. Cały rok  

 

Prowadzenie gazetki szkolnej.
Praca na rzecz szkoły Dbałość o estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły Cały rok  
Spotkania Rady SU Spotkania „robocze” RSU. Cały rok  Według potrzeb
Uroczyste spotkania okolicznościowe.
Środowisko naturalne Udział w akcji Sprzątania Świata IX  
Zbiórka surowców wtórnych Cały rok

Akcje charytatywne

 

Zbiórka zabawek i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka

Udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza Towarzystwa Nasz Dom

XII

 

XI – XII

III – IV

 
Zaangażowanie uczniów
w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zaangażowanie uczniów
do ogólnopolskiej akcji POLA NADZIEI

 

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

 

Okolicznościowa gazetka, Przygotowanie kartek i życzeń dla nauczycieli.

 

14 X  
Bawmy się razem Dyskoteki szkolne.

Andrzejki.

Pierwszy dzień wiosny

Dzień Dziecka

Cały rok

XI

21 III

1 VI

 

 

Dzień chłopaka Dzień bez pytania chłopców.

Okolicznościowa gazetka, przygotowanie życzeń,

IX  
Światowy Dzień Pluszowego Misia Uczniowie przynoszą do szkoły misia – posiadacze pluszaka są w tym dniu zwolnieni z pytania. 26 XI 2012 gazetka szkolna
Mikołajki Spotkania klasowe z Mikołajem.

Mikołaj w naszej szkole, słodkie niespodzianki.

6 XII  
Konkurs na świąteczny wystrój sal. XII  
  Dzień bez pytania osób, które przyjdą w czapce Mikołaja. 6 XII  
Święta Bożego Narodzenia Szkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową, stroik i szopkę. XI

XII

XII

 
Przygotowanie kartek i życzeń świątecznych.
Okolicznościowa gazetka  
  Ubranie szkolnej choinki.    
  W ostatnim dniu nauki, przed przerwą świąteczną po klasach chodzą Kolędnicy.    
Karnawał Ogólnoszkolna zabawa karnawałowa.

Konkurs na najciekawszy strój karnawałowy.

I  
Walentynki – Dzień Zakochanych Okolicznościowa gazetka II  
Konkurs na najciekawszą kartkę walentynkową. początek II  
Poczta walentynkowa. 14 II  
Wielkanoc Okolicznościowe życzenia świąteczne dla nauczycieli i przygotowanie kartek świątecznych.  

III

 

 

Konkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocny stroik, kartkę, koszyk itp.
  Konkurs na Wielkanocny wystrój klasy. III  
Międzynarodowy Dzień Kobiet Okolicznościowa gazetka, przygotowanie życzeń.

Dzień bez pytania dziewczyn.

 

8 III  
Pierwszy Dzień Wiosny Okolicznościowa gazetka.

Pomoc w przygotowaniu ogólnoszkolnej imprezy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Zielony Dzień

21 III  Wszyscy przychodzą ubrani na zielono, rozdają sobie zielone kartki z wiosennymi życzeniami
Obchody rocznicy Konstytucji 3Maja Okolicznościowa gazetka.

 

V  
Obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej Okolicznościowa gazetka.

 

V  
Dzień Dziecka Okolicznościowa gazetka.

Gry i zabawy dla młodszych uczniów. Szkolny Dzień Sportu.

1 VI Sportowe rywalizacje międzyklasowe.
Rówieśnicy – rówieśnikom Szkolna giełda podręczników.

 

22 VI  
Zakończenie roku szkolnego Pożegnanie klas VI.

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego (przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu).

VI

 

 

 

„Szczęśliwy numerek” losujemy w piątek, informacja o tym numerku będzie zawieszona na tablicy jeszcze w piątek, a numerek będzie respektowany w poniedziałek.

 

Dzień po dyskotece jest dniem bez pytania – oczywiście dla osób, które na dyskotece były.

 

Dzień bez jedynek – raz w semestrze, wcześniej członkowie Samorządu określają datę.

Udział w akcji „marzycielska poczta”.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:

Katarzyna Poradyło

Dorota Szczepanik

Wacław Soliński