SZKOLNE  KOŁO  CARITAS  DZIAŁAJĄCE  PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DUKLI

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Szkolne Koło Caritas zrzesza pod nadzorem opiekuna, uczniów szkoły, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Opiekunem jest  nauczyciel Szkoły Podstawowe w Dukli – Józefa Winnicka-Sawczuk. W działalności asystują duszpasterze odpowiedzialni za opiekę i duchowy rozwój grupy. Są to ks. proboszcz Stanisław Siuzdak, ks. Arkadiusz Wojnicki i o. Kalikst Piotrowski. W klasach VII i VIII, które mają zajęcia w drugim budynku przy ul. Armii Krajowej, pracę SKC koordynują nauczyciele; Maria Fornal, Małgorzata Lasek-Such, wicedyrektor Stanisław Fornal.   Szkolne Koło Caritas  powstało z inicjatywy Józefy Winnickiej-Sawczuk w listopadzie 2008 r.  Prawną podstawą powstania Szkolnego Koła  Caritas w placówkach oświatowych jest art. 56 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Działalność Szkolnego Koła Caritas jest zgodna ze statutem szkoły.

Czym zajmuje się Szkolne Koło Caritas?

Członkowie Szkolnego Koła:

– identyfikują w swym otoczeniu osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc charytatywną (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.);

– angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku ( MGOPS w Dukli, ŚDS w Cergowej, domy dziecka, domy opieki, szpitale – np. Oddział Paliatywny w Krośnie , itd. );

– wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach- Akcja na rzecz krośnieńskiego Hospicjum- Pola Nadziei );

– inicjują i przeprowadzają różną pomoc w zakresie swojej społeczności;

– współpracują z siostrami zakonnymi ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, inicjują akcję „Adopcja Serca na odległość”, utrzymując dzieci z krajów najuboższych Afryki,

– uświetniają swymi występami uroczystości szkolne i środowiskowe, przyczyniając się do ich głębszego przeżycia,

– dają „żywe świadectwo” poprzez które zachęcają innych do podjęcia działalności w S.K. Caritas

– są wsparciem dla Proboszcza parafii, na terenie której podejmują swoje działania.

Jakie korzyści płyną z działania Szkolnego Koła Caritas dla lokalnej społeczności i parafii?

Szkolne Koło Caritas stanowi realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych odniesień międzyludzkich, wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły. Jego celem jest upowszechnianie idei wolontariatu, a także wspieranie rodziców i pedagogów w prowadzeniu pracy wychowawczej na terenie szkoły i lokalnej społeczności. Szkolne Koło umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, poprzez organizowanie i udział w różnych akcjach religijnych i charytatywnych. Jest ono również pierwszą pomocą dla parafii, daje żywe świadectwo właściwego postępowania w odniesieniu do drugiego człowieka… do świata.

                                                                                                    Opiekun SK Caritas

                                                                                                   Józefa Winnicka-Sawczuk