Do pobrania >>

W związku z rozpoczęciem realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”-  pomocy finansowej  na zakup podręczników, uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł (kryterium dochodowe), rozpoczynającym naukę od 1 września 2011 roku w klasach I-III szkoły podstawowej i uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego informuję, że:

1. wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

  a)      180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie na poziomie I-III szkoły podstawowej,

  b)      210 zł – oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie na poziomie

  IV-VI szkoły podstawowej,

  2. pomoc przyznaje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, także nauczycieli, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych,
  3. druk wniosku należy pobrać w sekretariacie szkoły,
  4. wypełniony wniosek, z dołączonym zaświadczeniem o wysokości dochodów/korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 7 września 2011 r. (w miarę możliwości proszę o wcześniejsze składanie wniosków),
  5. w przypadku ucznia z niepełnosprawnościami nie obowiązuje kryterium dochodowe, należy jedynie dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  6. koszty zakupu podręczników zostaną zwrócone po okazaniu dowodu zakupu w terminie – również do 7 września 2011 (brana jest pod uwagę przede wszystkim forma bezgotówkowego rozliczenia, dlatego też, w przypadku posiadania rachunku bankowego należy podać numer konta).
  7. w sytuacjach wyjątkowych pomoc ta może być udzielona uczniom z rodzin, którzy nie spełniają kryterium dochodowego.

    

   Wicedyrektor – S. Fornal