W nowym roku szkolnym 2016/17 wyprawka podręcznikowa udzielana będzie uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy VI szkoły podstawowej oraz uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, również na zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy, w przypadku, gdy uczniowie ci (klasy I-III) nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

            Wskazani uczniowie muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

wordZasady składania wniosków pozostają podobne, jak w poprzednich latach. Ważne jest, aby do wniosku  załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i dowód zakupu podręczników. Wniosek będzie można pobrać na stronie internetowej  (głównej) szkoły: http//zs1dukla.pl/ lub w sekretariacie szkoły od 26-08-2016. Termin składania wniosków wraz z załącznikami mija 07-09-2016.

Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r.

 

Stanisław Fornal
wicedyrektor