Uczniowie, Rodzice, Wychowawcy!

 

            W związku z rozpoczęciem realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”-  pomocy finansowej na zakup podręczników, uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł – rozpoczynającym naukę od 1 września 2013 roku w klasie I szkoły podstawowej i 456 zł – rozpoczynającym naukę od 1 września 2013 roku w klasach II, III i V szkoły podstawowej oraz uczniom z niepełnosprawnościami lub upośledzeniami, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego informuję, że:

1.      wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

a)      225 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie na poziomie I-III szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

b)      225 zł – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie na poziomie szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

c)      770 zł – dla ucznia niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie na poziomie szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

d)     770 zł – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie na poziomie szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

e)      325 zł – dla ucznia klasy V szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie na poziomie IV-VI szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

 

2.      w przypadku gdy uczeń, o którym mowa w lit. c i d, korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż  25% kwoty 770 zł (uczniowie klas IV-VI – 40% kwoty 770 zł);

3.      pomoc przyznaje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, także nauczycieli, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych,

4.      druk wniosku należy pobrać na stronie internetowej  (https://sp.dukla.pl/ ) lub w sekretariacie szkoły  – od 5 sierpnia 2013.

5.      wypełniony wniosek, z dołączonym zaświadczeniem o wysokości dochodów/korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz z dowodem zakupu podręczników, należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie: 05.08 – 03.09.2012. Złożenie wymienionych wyżej  dokumentów w późniejszym terminie nie będzie brane pod uwagę.

6.      w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

7.      w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

8.      w przypadku ucznia z niepełnosprawnością lub upośledzeniem nie obowiązuje kryterium dochodowe, należy jedynie dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

9.      koszty zakupu podręczników zostaną zwrócone  na początku roku szkolnego 2012/2013 (brana jest pod uwagę przede wszystkim forma bezgotówkowego rozliczenia, dlatego też, w przypadku posiadania rachunku bankowego należy  podać numer konta).

10.  w sytuacjach wyjątkowych pomoc ta może być udzielona uczniom z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego.

Wniosek icon_pdf

wicedyrektor – Stanisław Fornal