Zgłoszenie potrzeby udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka/ucznia

Na podstawie § 2 ust 1 w nawiązaniu do § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zgłaszam potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla:

 

Dziecka/ucznia ………………………………………………………………………..

Oddział/klasa …………………………………………………………………………

§ 2 ust 1 Proszę wskazać z czego wynika potrzeba wsparcia:

 1. z niepełnosprawności*;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. ze szczególnych uzdolnień;
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 6. z zaburzeń komunikacji językowej;
 7. z choroby przewlekłej;
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 9. z niepowodzeń edukacyjnych;
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

§ 5 zgłaszający potrzebę*:

 1. uczeń;
 2. rodzic ucznia;
 3. nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem;
 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 5. pomocy nauczyciela.

 

……………………………………………………

(podpis zgłaszającego)

* Proszę zakreślić odpowiednie

Pobierz dokument w formacie PDF >>