Uczniowie, Rodzice, Wychowawcy!

 

W związku z rozpoczęciem realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”-  pomocy finansowej  na zakup podręczników, uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł, rozpoczynającym naukę od 1 września 2012 roku w klasie I szkoły podstawowej i 351 zł, rozpoczynającym naukę od 1 września 2012 roku w klasach II-IV szkoły podstawowej oraz uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego informuję, że:

  • wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

a)      180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie na poziomie I-III szkoły podstawowej,

b)      210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej,

c)      210 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie na poziomie IV-VI szkoły podstawowej,

  1. pomoc przyznaje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, także nauczycieli, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych,
  2. druk wniosku należy pobrać na stronie internetowej  (https://sp.dukla.pl/lub w sekretariacie szkoły  – od 20 sierpnia 2012, (Wniosek wersja MS Word, Wniosek wersja PDF) 
  3. wypełniony wniosek, z dołączonym zaświadczeniem o wysokości dochodów/korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz z dowodem zakupu podręczników, należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie: 20.08 – 04.09.2012. Złożenie wymienionych wyżej  dokumentów w późniejszym terminie nie będzie brane pod uwagę.
  4. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
  5. w przypadku ucznia z niepełnosprawnościami nie obowiązuje kryterium dochodowe, należy jedynie dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  6. koszty zakupu podręczników zostaną zwrócone  na początku roku szkolnego 2012/2013 (brana jest pod uwagę przede wszystkim forma bezgotówkowego rozliczenia, dlatego też, w przypadku posiadania rachunku bankowego należy  podać numer konta).
  7. w sytuacjach wyjątkowych pomoc ta może być udzielona uczniom z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego.

zastępca dyrektora szkoły

 Stanisław Fornal