5 kwietnia 2011 r. już po raz dziesiąty uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej pisali sprawdzian, który został zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Analiza egzaminu