Sześciolatki idą do szkoły

Pragnę przypomnieć rodzicom dzieci 6 letnich, że jeszcze tylko w bieżącym 2011 roku, to oni mogą zdecydować o wcześniejszym rozpoczęciu przez dzieci edukacji szkolnej. Muszą być jednak spełnione określone warunki:

  • dzieci odbyły roczne przygotowanie przedszkolne,

lub

  • posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, oceniając stan przygotowania obiektu na przyjęcie dzieci młodszych, wyraża lub nie, zgodę na przyjęcie go do klasy pierwszej. Prawidłowo przygotowana szkoła  to m.in.: sala zajęć wyposażona w pomoce, sprzęt i zabawki, szatnia, możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej.

1 września 2012 roku wszystkie dzieci 6 letnie obligatoryjnie rozpoczną spełnianie obowiązku szkolnego. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

Rok wcześniej, to jest od 1 września 2011 roku, dzieci w wieku 5 lat będą obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 5 lat.

Przypominam także, że zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego – nauczyciele mają obowiązek prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nauczyciel dokonuje analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

  1. Rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. Nauczycielom do opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
  3. Pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której dziecko zostanie skierowane w razie potrzeby.

Zebrane przez nauczyciela w toku obserwacji dane o dziecku pozwolą mu na postawienie trafnej diagnozy, którą zamieści w Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację taką otrzymuje rodzic do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Równocześnie zwracam się z prośbą do dyrektorów przedszkoli i szkół o informowanie rodziców o prawach i obowiązkach dotyczących dzieci przedszkolnych. Zachęcam do organizowania wzorem lat ubiegłych, spotkań z rodzicami w szkołach i prezentowanie im oferty edukacyjnej, zapoznawanie ich z istniejącymi warunkami niezbędnymi do realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Ważne, aby rodzice decyzje o wcześniejszym zapisaniu dziecka do szkoły podejmowali w sposób rozważny i we właściwym czasie (najlepiej maj- kwiecień) mając na uwadze przede wszystkim: dobro dziecka, jego gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz warunki organizacyjne w szkole.
To my dorośli powinniśmy podjąć działania już dziś, aby najmłodsi  uczniowie z wielką radością szli do szkoły, czuli się w niej bezpiecznie i osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4 poz. 17), załącznik nr 1 podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
  3. Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. Nr 97, poz. 624).

Podkarpacki Kurator Oświaty

Jacek Wojtas