W listopadzie nasza szkoła gościła dwójkę wizytatorów Panią Lucynę Opoń oraz Pana Witolda Wyskiela działających w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którzy to począwszy od 5 listopada prowadzili ewaluację problemową w dwóch obszarach: procesy oraz środowisko, ewaluacja zakończyła się prezentacją raportu w dniu 19 listopada podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Dukli.
Co to jest ewaluacja?
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

  • o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),
  • o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),
  • o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
  • o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Wynik naszej szkoły należy uznać za bardzo dobry na 10 wymagań jedno jest spełniane na bardzo wysokim poziomie 8 na wysokim i jedno na średnim.
Szczegółowe wyniki przedstawia raport znajdujący się w zakładce „dla ucznia i rodzica – raporty z ewaluacji”

Jerzy Pęcak Dyrektor ZS nr 1 w Dukli