REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU UCZNIÓW I UCZENNIC W PROJEKCIE

„Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli”

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia